شهر اوه شهرستان ساوه دومین کانون تشع درتاریخ ایران وجهان

  منابع مطالعاتی

برای آگاهی بیشتر به دو کتاب زیر مراجعه شود:

  1. جغرافیای تاریخی آوه مهد تشیع در ایران، محسن الویری، تهران، نشر امید دانش.
  1. آوه دومین کانون تشیع درایران، حسن جلالی عزیزیان، مشهد، بنیاد پژهشهای اسلامی.
/ 0 نظر / 15 بازدید