مسجد جامع ساوه افتخار صنعت گردشگری ایران وجهان اسلام  می باشد .نیاز به بهسازی دارد .مردم ساوه امادگی مشارکت با سازمان میراث فرهنگی کشور  در بهسازی انرا دارد