دىدار دوستداران اوای طبیعت با محمد درویش مدیر کل دفتر اموزش ومشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور