با مشارکت خیرین برای تهیه لوازم التحریر فرزندان نیاز مندتحت پوشش بهزیستی کشور
با مشارکت خیرین برای کمک هزینه تحصیل دانش اموزان ودانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان مرکزی شهرهای اشتیان وساوه ماهیانه از 300000 ریال تا 500000 ریال فعلا مبلغ کل 3500000 ریال ماهیانه به حساب مددجو مستقیما واریز میشود

سایر شهرهای استان مرکزی و30 استان دیگردر سطح کشور در حال اقدام میباشد