اولین توافق فی مابین دوستاران آوای طبیعت استان تهران با اداره اموزش وپرورش منطقه 5

 

پیرامون آموزش دانش آموزان میثاق اندیشه ایجاد مدرسه محیط زیست وسالم بعمل امد


 

 

 

عکس مهندس محمد شرافت